Crestwood Behavioral Health

legal

Legal

All material contained in this Site is protected by law, including but not limited to, United States copyright law. Except as indicated, Crestwood Behavioral Health, Inc. is the owner of the copyright in the entire content (including images, text and look and feel attributes) of www.crestwoodbehavioralhealth.com and reserves all rights in that regard. Removing or altering the copyright notice on any material on the Site is prohibited.

Crestwood also owns a copyright in this Site as a collective work and/or compilation, and in the selection, coordination, arrangement, organization and enhancement of Site content.

"Any commercial use of Site content is prohibited without the prior written consent of Crestwood."

Except as indicated, Crestwood owns all trademarks, service marks or other logos featured on the Site. Use or misuse of these trademarks, service mark or logos is expressly prohibited and may violate federal and state law. Please be advised that Crestwood actively and aggressively enforces its intellectual property rights to the fullest extent of the law.

Nondiscrimination Notice

AFFORDABLE CARE ACT SECTION 1557 NOTICE AND TAGLINES

Crestwood Behavioral Health, Inc. (“Crestwood”) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Crestwood does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Crestwood:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact our Civil Rights Coordinator, John Allen, at (916) 471-2248.

If you believe that Crestwood has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: John Allen, Civil Rights Coordinator, Crestwood Behavioral Health, Inc., 520 Capitol Mall, #800, Sacramento, CA 95814, (916) 471-2248, fax: 916-471-2212, jallen@cbhi.net. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, our Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

TAGLINES

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-844-873-6239.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電

1-844-873-6239.

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số

1-844-873-6250.

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa

1-844-873-6239.

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

1-844-873-6239.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք

1-844-873-6250.

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

1-844-873-6239.

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните

1-844-873-6250.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

1-844-873-6250.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم

1-844-873-6239.

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

1-844-873-6250.

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-844-873-6250.

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau

1-844-873-6239.

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।

1-844-873-6250.

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร

1-844-873-6250.